Algemene Voorwaarden BV SDAD

      Toepasselijkheid

 

       Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend

beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben

voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Volgende werken zijn ook niet in onze prijs begrepen, tenzij expliciet anders vermeld op de offerte:

 • het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, enz., ;
 • het loskomen en/of barsten van de ondergrond, zoals pleisterwerk, gyproc/gyplat, plinten … , om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de werkzaamheden (bv. bij het afstomen van behang, …);
 • indien het verwijderen van bestaande muurbehangen in de prijs begrepen is, behelst dit niet de herstelling van de verborgen gebreken die hierbij opduiken zoals bijvoorbeeld, het loskomend plakwerk en/of loskomende gyproc/gyplat en/of andere verborgen gebreken van de muren en/of de plafonds. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd. Dit zal ook het geval zijn indien de klant de bestaande muurbehangen zelf verwijdert nadat wij een offerte hebben opgemaakt, en dergelijke verborgen problemen opduiken ;
 • retouche- en herstellingswerken tijdens of na de uitvoering der werken ten gevolge van schade die niet aan ons te wijten is

Meerwerken, met inbegrip van wijzigingen, zullen bijkomende gefactureerd worden en zijn verschuldigd door de klant, onafhankelijk of deze schriftelijk dan wel mondeling door de klant of zijn aangestelden gevraagd werden. De uitvoering van de meerwerken en het uitblijven van schriftelijk protest binnen de 5 kalenderdagen na het overmaken van de werkbons of detail van de werken/materialen, en/of het uitblijven van schriftelijk protest binnen de 5 kalenderdagen na facturatie geldt als definitieve aanvaarding van de omvang en de prijs van de meerwerken.

De aannemer kan de afmetingen slechts correct opnemen indien de bezettingswerken, de chapewerken en de bevloering zijn uitgevoerd.Voor afmetingen die de aannemer werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft de aannemer het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijke nameting, rekening houdend met het feit dat openingen in muren boven 2,5 m² voor 80% worden afgetrokken en openingen beneden deze grens nooit voor aftrek in aanmerking komen. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds vol, ontwikkeld opgemeten.

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken – eigendomsvoorbehoud van materialen

De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

De eventuele uitvoeringstermijn is uitgedrukt in effectieve werkdagen, en is indicatief tenzij andersluidende overeenkomst. Hetzelfde geldt voor wat de termijn van aanvang betreft. De vertraging in deze termijnen zullen in elk geval nooit recht geven tot ontbinding van de overeenkomst: een eventuele schadevergoeding zal nooit meer dan 10% van de factuursom kunnen bedragen, waarbij eerst het bewijs van de schade door de klant moet worden aangetoond. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier en in goede omstandigheden kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de eigenaar van de materialen van zodra de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft. Stromend water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant. Indien dit niet aanwezig is, kunnen de werken niet van start gaan.De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen aan het geldende uurtarief worden aangerekend.

Betaling

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken. Tenzij anders vermeld in het zijn alle facturen contant betaalbaar in euro en zonder korting op de maatschappelijke zetel van SDAD. Bij laattijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest van 12% per jaar verschuldigd. In geval van gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling is de klant daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van €125,00, zelfs bij het toekennen van betalingsfaciliteiten. Niet betaling van de factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Deze regeling van interesten en schadevergoeding is tevens voorzien in het voordeel van de Klant, indien SDAD haar betalingsverplichting niet nakomt. In geval van het niet- tijdig betalen van de gevraagde voorschotfacturen en/of niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft SDAD het recht om van rechtswege, zonder aanmaning, de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, dan wel te schorsen, alsook om op kosten van de klant alle bewaringsmaatregelen te treffen en na aanmaning, desgevallend de overeenkomst te verbreken lastens de klant. Ingeval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en datum van de geprotesteerde factuur. In het andere geval wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Enige reactie van SDAD op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 1 jaar vanaf de oplevering. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen. De waarborg dekt evenwel nooit :

 • het verkeerd gebruik/slecht onderhoud of de verkeerde behandeling van de producten en materialen;
 • de schade veroorzaakt door overmacht;
 • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden;
 • vorst- of vochtschade of blootstelling aan schadelijke stoffen
 • degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.;
 • het afschilferen of afpellen van nieuwe verf, aangebracht op oude kalklagen of dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn, zelfs als over de kalk een speciale vastzettingslaag is aangebracht.
 • Herstellingen die reeds zijn uitgevoerd voordat wij op de hoogte werden gebracht.

De klant zal steeds het nodige doen om de schade niet te doen verergeren.

SDAD kan enkel gehouden zijn tot het vervangen of herstelling van niet-conforme en/of gebrekkige of beschadigde goederen, dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige andere vorm van schadevergoeding. Indirecte of gevolgschade (vertraging in de bouw, verhuiskosten, hotelkosten, reinigingskosten, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies cliënteel, administratiekosten, …) wordt niet vergoed, behoudens in geval van opzettelijk of zware fout. Het formuleren van eender welke klacht geeft de klant nooit het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, ook niet wanneer deze klachten tijdig zijn ingediend. De totale aansprakelijkheid van SDAD wordt ten allen tijde en in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst en kan nooit meer bedragen. Indien onze verzekeraar tussenkomt, en effectief dekking verleent en uitbetaalt, zal onze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot hetgeen de verzekeraar effectief uitbetaalt zonder dat wij nog verder kunnen aangesproken worden voor verdere schade. In ieder geval zullen wij nooit hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden samen met andere aannemers/partijen betrokken bij een opdracht.

Verbreking

De gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst door of lastens de klant geeft SDAD het recht op een schadevergoeding van 30% van de totale geraamde of overeengekomen prijs, zonder dat SDAD het bestaan en de omvang van de werkelijk geleden schade dient aan te tonen. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is deze regeling eveneens voorzien in het voordeel van de klant, indien SDAD de overeenkomst verbreekt.

Overmacht

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen of die ons dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te leggen, zal als geval van overmacht beschouwd. Dit betreft onder andere: ongevallen, oorlogen, de gevolgen daarvan, slecht weer, stakingen, lock-out, productie-onderbrekingen, gebrek of moeilijke belevering aan grondstoffen of arbeidskrachten onderbrekingen in vervoer, enz,… Ten gevolge van overmacht worden de werken tijdelijk geschorst, waarbij deze schorsing van rechtswege en zonder vergoeding de verlenging meebrengt van de aanvankelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk weer op gang te brengen. Ook behouden wij het recht voor om in gevallen van overmacht de voorwaarden (andere producten, prijs, …) van de overeenkomst aan te passen, hetzij aan de overeenkomst te verzaken, en dit na onderling overleg met de klant.

Privacy

Wij verzamelen, registreren en verwerken informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Wij vervullen onze verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Ons privacy-beleid kan steeds geraadpleegd worden op onze website www.sdad.be/cookie-en-privacybeleid of opgevraagd worden via e-mail info@sdad.be.

Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. Wij behouden ons het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidstoekennende clausule. Het Belgische recht zal uitsluitend van toepassing zijn.

 
 
 
 
 
 

 

 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×